MARKA TESCİLİNDE DOĞRU ADRES
FOBE YAZILIM ®

Marka, bir işletmenin kurumsal kimliğinin en önemli bileşenidir ; olmazsa olmazıdır. İşletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında en büyük dayanakları ,tercih edilebilirliklerini sağlayan marka / markalardır. Bu kadar önemli bir konuma haiz markalar, hukuk zemininde marka tescil işlemi ile korunmaktadır. Marka tescil sadece bir isim tescilinden ibaret olmayıp ticaret ve yatırım hayatında çok yönlü parametreleri içerisinde barındıran önemli bir tasarruftur.


Marka ; Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

marka-tescil-sorgulama
Marka Tescili ; marka sahibine markası üzerindeki haklarını kanıtlayan ve özellikle üçüncü kişilerin markaya yapabilecekleri saldırıları, ihlalleri , tecavüzleri vb. çirkin ve gayri ahlaki yaklaşımları karşısında marka sahibini koruma kudretine sahiptir.

Günümüz ticaret hayatında marka tescili kanuni bir mecburiyet olmamakla beraber uygulamada marka tescili zorunluluk halini almıştır. Ulusal marka tescil korumasının ülke genelinde yapılması yeni marka üretilmesini zorlaştırmakta, tescilli olmayan markaların kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır.

FOBE olarak yatırım ve ticaret hayatındaki kıymetli dostlarımıza
- Şirket Unvanlarının
- Markalarının ve
- Alan adlarının
aynı ibare ile bütünlük oluşturmasını önemle tavsiye etmekteyiz.

AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI

Avrupa Birliği Markası, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir marka türüdür. İnceleme ve tescil sistemleri yeni adı ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office- EUIPO) tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Birliği Markası başvuruları, doğrudan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne, Birliğe üye ülkelerin marka-patent ofislerine ya da Madrid Protokolü çerçevesinde Kuruma yapılabilmektedir. Tescil edilen Avrupa Birliği Markası, sahibine bütün üye ülkelerde geçerli eşit haklar sağlamaktadır.


KİMLER MARKA TESCİL BAŞVURUSU YAPABİLİR ?

Marka Tescil başvurusu ve işlemleri marka tescili konusunda ülkemizde tek yasal kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunumuz dayanağında yapılmaktadır. Marka Tescil Başvurusu Yapabilecekler

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
* Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
* Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
* Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler,
Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.


MARKA KORUMA SÜRESİ KAÇ YILDIR ?

Marka Tescil Başvurusunun yapıldığı tarih Koruma Tarihi’dir. Markaların koruma süresi ; Koruma Tarihi’nden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde arzu edildiği kadar uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.


MARKA TESCİL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

* Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
* Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
* Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
* Marka örneği.
* Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
* Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
* Başvuru ücretini ödendiğine dair dekont bilgisi
* Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
* Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
* Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler eklenmelidir:
* Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
* Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.
* Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya noter onaylı örneği.


MARKA TESCİL HAKKININ SONA ERMESİ

Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir.

* Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.
* Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.
Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade etmektedir.


MARKA TESCİL SÜRECİ

* Marka Başvurusu
* Şekli inceleme
* Başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi
* Karara ve yayıma itiraz
* Üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi
* Başvurunun tescil edilmesi
aşamalarından oluşmaktadır.


MARKA TESCİLİ YAPILAMAYACAK İŞARETLER ;

* Ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
* Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
* Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
* Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
* Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
* Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
* Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre üye devletlere ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri.
* Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
* Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
* Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
* Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.


YURT DIŞI MARKA TESCİLİ

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir. Tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü’ne taraf olmuştur. Bu protokol kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan 98 ülkede uluslararası marka başvurusunda bulunabilmektedir.

Uluslararası marka başvurusu, Madrid Protokolü’ne taraf bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip veya o ülkede yerleşik veya o ülkenin tabiiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilmektedir.
Madrid Sistemi, kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Protokol üyeleriyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamamaktadır. Ayrıca, Madrid Protokolü’ne taraf olmayan bir ülkede bu sistem aracılığıyla marka koruması sağlanması mümkün değildir.

MADRİD SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
* Markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede uluslararası tescilini gerçekleştirmek.
* Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka başvurusunun bulunması gerekmektedir.
Uluslararası marka başvurusu, söz konusu tescilli markaya ya da marka başvurusuna dayanarak menşe ofis aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Office - WIPO)’ne yapılmaktadır.
Madrid Protokolü üzerinden yapılan uluslararası marka başvurularının menşe ofis aracılığıyla WIPO’ya bildirilmesi zorunludur.


Marka Başvurusu Yapmak İstiyorum